Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2

Tytuł projektu: „udowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Zadanie nr 5 VeloDunajec odc. 2 cz.1 Ostrów - Biskupice Radłowskie oraz odc. 2 cz.2 Biskupice Radłowskie - Wietrzychowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 6 876 503,80 PLN

Wartość dofinansowania: 4 303 316,06 PLN

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 11.05.2017r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – grudzień 2015r.
zakończenie – lipiec 2017r.

Ogólna charakterystyka projektu

Budowa trasy VeloDunajec otwiera nowe możliwości dla turystyki. Trasa rowerowa wykorzystuje wały rzeki Dunajec jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony ruchu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Projektowana trasa rowerowa ma tworzyć z pozostałymi trasami spójną sieć tras przebiegających przez całe województwo, łącząc jego główne ośrodki miejskie. Trasy te są projektowane z myślą o wszystkich rodzajach rowerzystów, również tych obciążonych sakwami i z przyczepkami. Mają one bowiem służyć w pierwszej kolejności rozwojowi masowej turystyki rowerowej w Małopolsce. Realizacja trasy VeloDunajec w terenie przyczyni się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Wspierane działania w istotny sposób wpłyną na poprawę dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego dojazdu. Trasy rowerowe poprowadzone przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie stworzą możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej. Będzie to stymulującym czynnikiem do dostosowania i rozbudowy lokalnej bazy turystycznej oraz restrukturyzacji zawodowej na wsi. Realizowane działania mają pozytywnie wpłynąć na rozwój małej przedsiębiorczości ze specjalnym uwzględnieniem agroturystyki. Realizacja projektu przewiduje zwiększenie ruchu rowerowego na przedmiotowym odcinku, także poprzez przejęcie części ruchu samochodowego, przyczyni się do zachowania trwałości środowiska naturalnego. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia porównywalne z innymi ciągami komunikacyjnymi długości a jej minimalne pochylenia sprawią, że jazda rowerem stanie się dużą przyjemnością.

Zakres rzeczowy projektu

Wybudowanie ok 26 km trasy VeloDunajec (w tym odc.2 cz.1 o długości ok 14 km oraz odc.2 cz.2 o długości ok.12 km – jest to trasa wyłącznie po nowym śladzie na wale przeciwpowodziowym, na długości 26 km zostanie wykonane oznakowanie trasy)

 • ustalenie zakresu prac wykonawczych (roboty budowlane),
 • określenie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z realizacją i utrzymaniem tras rowerowych,
 • pozyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane,
 • remonty istniejących dróg,
 • adaptacja istniejącego oznakowania dróg,
 • wykonanie oznakowania dróg rowerowych i atrakcji turystycznych,
 • budowa MOR-u  szt.1.
 • wykonanie oznakowania dojazdów do MOR.
 • oznakowanie dróg publicznych, po których szlak rowerowy został wytyczony oraz oznakowanie trasy rowerowej  jako szlaku turystycznego.

Przedmiotowa ścieżka wynika z Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim i jest zgodna z warunkami określonymi w Podręczniku do projektowania ścieżek rowerowych.

Cele projektu

Cel główny: ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, który przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie markowego produktu turystycznego opartego o projektowaną trasę,
 • propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,
 • ożywienie kulturalno-turystyczne województwa,
 • połączenie z transportem zbiorowym,
 • poprawa sytuacji na terenach wiejskich poprzez m.in. stymulowanie kapitału inwestycyjnego  w infrastrukturze turystycznej, obsłudze rowerzystów,
 • ochrona  różnorodności biologicznej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • promocja większych obszarów Województwa Małopolskiego. Dzięki budowie trasy VeloDunajec powstaną nowe ośrodki turystyczne, noclegi miejsca do wypoczynku i rekreacji.

Galeria

Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 1 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 2 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 3 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 4 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 5 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 6 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 7 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 8 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 9 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 10 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 11 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 12 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 13 Velo Dunajec – Ostrów – Biskupice Radłowskie cz.1 – Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice cz.2 - zdjęcie w galerii nr 14