Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Zadanie nr 2 VeloMetropolis (małopolski odcinek EuroVelo 4) od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 6 080 956,19 PLN

Wartość dofinansowania: 4 449 866,69 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1637/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – grudzień 2017r.
zakończenie – sierpień 2019r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek o długości ok 96,4 km od m. Wola Batorska do m. Jodłówka Wałki, który w Mikluszowicach łączy się z trasą VeloRaba i swój bieg kończy na granicy województwa, zapewniając tym samym spójny przebieg dla całej sieci  Województwa Małopolskiego. Planowana trasa EV4 przebiega przez obszary powiatu wielickiego (gm. Niepołomice), bocheńskiego (gm. Bochnia, Rzezawa), brzeskiego (gm.Brzesko), tarnowskiego (gm. Wojnicz, Wierzchosławice, Tarnów) poprzez tereny interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić:

Atrakcje przyrodnicze:

 • Puszcza Niepołomicka,
 • Kompleks bagienny,
 • Jezioro Czarny Staw,
 • Rezerwat przyrody Wiślisko – Kobyle,
 • Dąb Augusta II w Woli Batorskiej,
 • okolice Raby i Stradomki –rzek zaliczanych do pierwszej klasy czystości,
 • Góra św. Jana w Mikluszowicach,
 • ścieżka przyrodniczo-leśna w Wierzchosławicach,
 • Kąpielisko Dwudniaki.

Obiekty zabytkowe:

 • Zamek królewski w Niepołomicach,
 • Ruiny renesansowego zamku w Majkowicach,
 • Sanktuarium Okulickie,
 • Bazylika św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie,
 • Bazylika Katedralna Narodzenia NMP, Dom Mikołajowski, cmentarz żydowski z XVI w. w Tarnowie.

Inne atrakcje:

 • Browar Okocim jeden z najbardziej interesujących obiektów architektury przemysłowej w Małopolsce. Budowany przez rodzinę Goetzów od 1845r., rozbudowywany aż do lat 30-tych XX wieku.
 • Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach,
 • rynek i kamieniczki wokół rynku w Brzesku,
 • hodowla karpia Wierzchosławickiego,
 • Muzeum Etnograficzne, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Na trasie zlokalizowano 4 MORy w miejscowościach: Wola Batorska, Bogucice, Wierzchosławice i Tarnów.

Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nieeksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza infrastrukturę obsługi rowerzysty, oraz zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej. Z wybudowanej trasy rowerowej skorzystają również różnego rodzaju przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. Zwiększy się popyt na punkty gastronomiczne, a także na miejsca noclegowe znajdujące się w niedalekiej odległości od trasy. Poprawi się również wizerunek obszarów, na których świadczone są usługi z zakresu turystyki aktywnej, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, rekreacyjnie.

Zakres rzeczowy projektu

Trasa EuroVelo 4 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras rowerowych. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny centralnej i wschodniej części województwa, mając przebieg wspólny z WTR, w miejscowości Ostrów łącząc się z trasą Velo Dunajec, a w przyszłości również EV11 kończąc się na granicy województwa, tworząc w ten sposób spójny ciąg komunikacyjny. Przedmiotowy odcinek trasy EV 4 przebiega przez obszar powiatów: wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, Miasta Tarnów. Długość odc. Wola Batorska-Jodłówka Wałki ok.96,4 km, prędkość projektowa Vp=30 km/h. Szerokość od 2m-5m, pochylenie niwelety spełnia warunek max 6%, dopuszczalne do 15% na odcinkach nie dłuższych niż 250 m, optymalne odwodnienie zachowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Niewielkie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie przyjemne i łatwe zarówno dla indywidualnych rowerzystów, rodzin z dziećmi i rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostaną 4 Miejsca Obsługi Rowerzystów. Oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Dodatkowo na trasie będzie wybudowana kładka „M1” między Mokrzyska-Bucze w celu przeprowadzenia drogi rowerowej przez szlak migracji ekologicznej oraz kładkę „M2” w m. Jodłówka Wałki.

Zostanie wykonana stała organizacji ruchu zgodnie z Koncepcją Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadnia.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie fragmentów trasy rowerowej EuroVelo 4 wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe Województwo.

Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie.

Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie właściwemu ukierunkowaniu turystyki rowerowej na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, co pozwoli na ochronę cennych miejsc przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych.

Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

Galeria

Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 1 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 2 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 3 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 4 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 5 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 6 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 7 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 8 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 9 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 10 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 11 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 12 Velo Metropolis – Wola Batorska – Jodłówka Wałki - zdjęcie w galerii nr 13