Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Velo Rudawa – Zabierzów – Balice

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Zadanie nr 8 VeloRudawa, Zabierzów - Balice DW 774”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 3 598 840,26 PLN

Wartość dofinansowania: 2 699 130,19 PLN

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 13.02.2018 r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – maj 2017r.
zakończenie – marzec 2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Jedną z głównych tras rowerowych wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim jest trasa VeloRudawa Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek o długości ok 3,3 km od miejscowości Zabierzów do miejscowości Balice. Planowana trasa VeloRudawa obejmuje przebieg trasy przez obszary powiatu krakowskiego (gmina Zabierzów) poprzez tereny interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić następujące:

Atrakcje przyrodnicze:

 • jaskinie, m.in. Jaskinia Wierzchowska – największa jaskinia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowi pomnik przyrody;
 • Tenczyński Park Narodowy, na którego terenie znajduje się 5 rezerwatów przyrody;
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie;
 • Las Zabierzowski i Skała Kmity; Dol. Grzybowska – ścieżka przyrodniczo-leśna; Czerwony dydaktyczny szlak geologiczno – przyrodniczy: Zabierzów, kamieniołom – droga Zabierzów-Kleszczów – Skała Kmity [parking]– Dolina Grzybowska [źródło] – droga do „zapałki” – Zabierzów, 10,8 km.

Przedmiotowe szlaki są także udostępnione dla ruchu rowerowego i tym samym stanowią doskonałe uzupełnienie trasy rowerowej VeloRudawa. Co więcej stworzenie trasy VeloRudawa na odcinku Zabierzów–Balice stworzy bezpieczny dojazd do przedmiotowych szlaków, gdyż obecnie dojazd do parkingu początkowego realizowany jest w ruchu ogólnym wzdłuż drogi wojewódzkiej 774, gdzie podróż rowerem – szczególnie z dziećmi, może być stresująca i niebezpieczna.

Obiekty zabytkowe:

 • Willa przy ulicy Krakowskiej 149–wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego. Znajduje się ok. 500 m od trasy;
 • Pałac w Balicach – Pałac z XV wieku. Początkowo był to dwór drewniany rozbudowany w pałac modrzewiowy, własność Bonerów i Firlejów. Pod koniec XVI wieku z inicjatywy Jana Szembeka został wzniesiony nowy murowany pałac;
 • Dwór w Aleksandrowicach – Dwór neoklasycystyczny – obiekt wzniesiony w 1900 roku przez księcia Dominika Radziwiłła w miejsce dawnego dworu z XVI lub XVII stulecia;

Przy trasie znajdują się również liczne zabytki architektury sakralnej wpisane do Ewidencji Zabytków Gminy Zabierzów.

Inne atrakcje:
bezpośrednio przy trasie VeloRudawa Zabierzów-Balice

 • Punkt widokowy na lotnisko;
 • Rogate Ranczo;
 • Park Topólki z Pomnikiem Chwały Polskich Skrzydeł oraz Kamieniem Papieskim;
 • Błonia Zabierzowskie, na których odbywają się liczne imprezy kulturalne w regionie;
 • Ośrodek jazdy konnej- Stajnia Czarny Koń;
 • Kompleks rekreacyjno–sportowy w Szczyglicach w skład, którego wchodzą boiska do: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, plac zabaw oraz miejsce postoju z ławkami. Budowa odcinka przedmiotowej trasy tworzyć będzie spójną sieć z innymi głównymi trasami rowerowymi przebiegającymi przez całe Województwo łącząc jego główne ośrodki miejskie. Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nieeksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza infrastrukturę obsługi rowerzysty, oraz zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej. Z wybudowanej trasy rowerowej skorzystają również różnego rodzaju przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. Zwiększy się popyt na punkty gastronomiczne, a także na miejsca noclegowe znajdujące się w niedalekiej odległości od trasy. Poprawi się również wizerunek obszarów, na których świadczone są usługi z zakresu turystyki aktywnej, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, rekreacyjnie. Mając na uwadze powyższe, budowa tras rowerowych może przyczynić się ponadto do aktywizacji zawodowej i społecznej osób objętych pomocą społeczną poprzez nowe możliwości zarobku wynikające z rozwoju turystyki. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów z transportu poprzez przeniesienie częściowe ruchu na bez emisyjny środek transportu. Dodatkowe korzyści płynące z realizacji projektu to oszczędność przestrzeni szczególnie w warunkach zatłoczenia czy oszczędność powierzchni pod infrastrukturę.

Zakres rzeczowy projektu

Trasa VeloRudawa należy do grupy pozostałych tras Małopolski. Przedmiotowy odcinek trasy VeloRudawa przebiega przez obszar gminy Zabierzów, od skrzyżowania DW 774 z DK 79 do skrzyżowania DW 774 z DP 2121K (ul. Krakowska). Na terenie gminy Zabierzów trasa VeloRudawa przebiega przez tereny sołectw: Zabierzów, Szczyglice, Balice. Długość trasy VeloRudawa to ok. 3,3 km, prędkość projektowa Vp=30 km/h , szerokość od 2m-2,5m, pochylenie niwelety max 6%, odwodnienie zachowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Oznakowanie trasy zostanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Przedmiotowa trasa jest przyjazna i łatwa dla wszystkich rodzajów użytkowników. Budowa ciągu pieszo rowerowego obejmuje m. in. wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej w pasie terenu wzdłuż DW 774, budowę i przebudowę rowów odwadniających, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez DK79 i DW 774 w miejscach istniejących przejść dla pieszych, montaż barier ochronnych i barieroporęczy, wykonanie umocnienia skarp, zabezpieczenie oraz przebudowę uzbrojenia terenu, budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich, zabezpieczenie oraz przebudowę ogrodzeń, budowę i przebudowę zjazdów, oraz wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z Koncepcją Programową Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka VeloRudawy wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie. Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych. Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

Galeria

Velo Rudawa – Zabierzów – Balice - zdjęcie w galerii nr 1 Velo Rudawa – Zabierzów – Balice - zdjęcie w galerii nr 2 Velo Rudawa – Zabierzów – Balice - zdjęcie w galerii nr 3 Velo Rudawa – Zabierzów – Balice - zdjęcie w galerii nr 4 Velo Rudawa – Zabierzów – Balice - zdjęcie w galerii nr 5 Velo Rudawa – Zabierzów – Balice - zdjęcie w galerii nr 6