Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

VeloNatura – Nowy Sącz – Wielogłowy

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11) odc. Nowy Sącz - Wielogłowy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 7 633 321,92 PLN

Wartość dofinansowania: 5 680 535,36 PLN

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – listopad 2018r.
zakończenie – listopad 2019r.

Ogólna charakterystyka projektu

Atrakcje przyrodnicze:

  • Popradzki Park Krajobrazowy;
  • Kotlina Sądecka, Beskid Sądecki;
  • Planty w Nowym Sączu – ogród miejski utworzony w roku 1884 wraz z Dębem Wolności posadzony w listopadzie 1918 roku, który wraz pomnikiem A. Mickiewicza oraz Grobem Nieznanego Żołnierza z lat 1914-1920 stanowił miejsce patriotycznych spotkań w okresie międzywojennym;

Trasa przebiega wzdłuż dolin Popradu i Dunajca udostępniając turystom niezwykłe widoki, ciekawą rzeźbę terenu oraz dojazd do szlaków pieszych (np. Chełmiec –Szcząb, Doliną Popradu do Krynicy, Doliną Dunajca do Krościenka, Nowy Sącz -Jelna–Bartkowa, Nowy Sącz -Mużeń–Ptaszkowa, i ścieżek dydaktycznych np. Terenowa dydaktyczna ścieżka „Las Falkowski”;

Obiekty zabytkowe:

  • Baszta Kowalska jest pozostałością po zamku warownym, Zamek starościński – z XIV w., Biały Klasztor – sióstr Niepokalanek z XIX wieku, Dawna Synagoga z XVIII wieku, Kirkut – cmentarz żydowski, Kościół św. Heleny – drewniany kościół z 1686 r., Nowosądecka Mała Galeria-dworek rodzin Aleksandrow, Uhlow i Marszalków czy Ratusz secesyjny, rynek oraz zachowanym Zespołem Staromiejskim w Nowym Sączu;
  • Kościół WNMP jeden z najstarszych na Sądecczyźnie z XIV w. oraz Dwór w Wielogłowach -zbudowany w stylu polskim w XVII w;

Inne atrakcje:

  • Sądecki Park Etnograficzny (Skansen);
  • Góra Żabełecka;
  • Park Dębina w Nowym Sączu, gdzie organizowane są liczne wydarzenia kulturalne;

W ramach projektu zrealizowane zostanie także Miejsce Obsługi Rowerzystów w m. Nowy Sącz.

Realizacja projektu przyczyni się do: wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej terenów wzdłuż przebiegu trasy rowerowej. Wdrożenie projektu daje możliwość zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nie eksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza związaną z obsługą rowerzysty, oraz zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej. Z wybudowanej trasy rowerowej skorzystają różnego rodzaju przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorze turystycznym. Zwiększy się popyt na punkty gastronomiczne, a także na miejsca noclegowe. Poprawi się wizerunek obszarów, na których świadczone są usługi z zakresu turystyki aktywnej, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie.  Przewidziane w ramach projektu zadania przyczynią się do wzmocnienia zewnętrznej. Trasa EuroVelo 11 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras rowerowych.

Zakres rzeczowy projektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego w powiecie nowosądeckim oraz powiecie Nowy Sącz. Długość utworzonych szlaków turystycznych i Długość odnowionych szlaków turystycznych są prawidłowo określone dla projektu, ujęte w SZOOP, a ich wartości odpowiednio 5,2 km i 1,3 km) oszacowane zostały realnie na podstawie posiadanej dokumentacji projektu. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny Sądecczyzny do węzła łączącego z VeloDunajec w miejscowości Nowy Sącz, aby wspólnym przebiegiem w miejscowości Ostrów skrzyżować się z trasą EuroVelo 4 tworząc spójny ciąg. Przedmiotowy odcinek trasy EuroVelo 11 przebiega przez obszar powiatu nowosądeckiego, gminy: Miasto Nowy Sącz i Chełmiec. Długość odc. Nowy Sącz-Wielogłowy to ok. 6,5 km, prędkość projektowa Vp=30 km/h. Szerokość od 2m-3m, dopuszcza się przekroczenie szerokości jezdni w miejscach, gdzie jest to koniecznie technologicznie na całym odcinku jest to ok. 1 km. Pochylenie niwelety spełnia warunek max 6%, dopuszczalne do 15% na odcinkach nie dłużysz niż 250 m, odwodnienie zachowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Niewielkie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie przyjemne i łatwe zarówno dla indywidualnych rowerzystów, rodzin z dziećmi i rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Trasę obsługiwać będzie 1 Miejsce Obsługi Rowerzystów zlokalizowane w niewielkiej odległości od przedmiotowego odcinka, bezpośrednio przy trasie EV11. Oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Dodatkowo na trasie będzie wybudowana kładka „M1” przez rz. Kamienica.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka EuroVelo 11 (VeloNatura) wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie. Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych. Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

Galeria

VeloNatura – Nowy Sącz – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 1 VeloNatura – Nowy Sącz – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 2 VeloNatura – Nowy Sącz – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 3 VeloNatura – Nowy Sącz – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 4