Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR): odcinek 1 Drwinia (Niepołomice) – Szczucin”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 20 456 609,01 PLN

Wartość dofinansowania w ramach RPO: 12 273 965,42 PLN

Dofinansowanie WFOŚiGW: 1 500 000,00 PLN

Umowa o dofinansowanie: zawarta w dniu 25.07.2017r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – październik 2015r.
zakończenie – sierpień 2017r.

Ogólna charakterystyka projektu

Wiślana Trasa Rowerowa będzie stanowić główną oś scalającą region po której turysta rowerowy będzie się mógł szybko i bezpiecznie poruszać. WTR jako produkt liniowy będzie udostępniała turystom walory krajobrazowe i krajoznawcze regionu co przyczyni się do rozwoju turystyki w województwie małopolskim. Wdrożenie projektu daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nie eksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza infrastrukturę obsługi rowerzysty oraz zachęcanie do podejmowania działalność gospodarczej. Wiślana Trasa Rowerowa przebiegająca przez mikroregiony o szczególnych walorach turystycznych będzie zachęcać turystów długodystansowych do zapoznawania się z nimi. Do głównej osi trasy WTR możliwe będzie dołączenie lokalnych krótko i średnio dystansowych tras  rowerowych i innych szlaków turystycznych co umożliwi aktywację, ożywienie turystyczne i promocję większych obszarów Województwa Małopolskiego.

Projekt przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej zakłada wykorzystanie fragmentów istniejących szlaków rowerowych. Niezbędna jednakże jest poprawa jakości nawierzchni na większości odcinków oraz zbudowanie, a także modernizacja mostów, przebudowa skrzyżowań oraz stworzenie obiektów małej infrastruktury typu Miejsca Obsługi Rowerzystów. Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów i pyłów z transportu poprzez przeniesienie częściowe ruchu na bezemisyjny środek transportu. Poprawa stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizacja, zmniejszenie zanieczyszczenia  powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. Przedmiotowa trasa będzie przeznaczona dla wszystkich rowerzystów, zarówno rodzin z dziećmi jak i dla rowerzystów obciążonych sakwami i z przyczepkami, ale przede wszystkim dla mieszkańców centralnego regionu Małopolski. Realizacja projektu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego poprawy ochrony różnorodności biologicznej oraz do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w regionie. Rezultatem interwencji będzie przede wszystkim zahamowanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa warunków umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego. Budowa tras rowerowych nie będzie generowała negatywnego oddziaływania na środowisko; przewidywany wpływ jest w znacznej części korzystny.

Zakres rzeczowy projektu

Wybudowanie 91 km  Wiślanej Trasy Rowerowej (w tym 65 km budowy nowego odcinka trasy rowerowej na wale przeciwpowodziowym, 26 km przebudowy, rozbudowy istniejących ścieżek rowerowych, oznakowanie trasy rowerowej na długości 91 km):

 • ustalenie zakresu prac wykonawczych (roboty budowlane),
 • określenie uwarunkowań formalno-prawnych związanych z realizacją i utrzymaniem tras rowerowych,
 • pozyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane,
 • remonty istniejących dróg,
 • adaptacja istniejącego oznakowania dróg,
 • wykonanie oznakowania dróg rowerowych i atrakcji turystycznych,
 • budowa MORów 5 szt. (m.in. miejsca postojowe wyposażone w wiaty, stojaki na rowery, ławki, stoły, kosze na  śmieci, grill  itd.)
 • wykonanie oznakowania dojazdów do MOR,
 • oznakowanie dróg publicznych po których szlak rowerowy został wytyczony oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego.

Przedmiotowa ścieżka wynika z Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim i jest zgodna z warunkami określonymi w Podręczniku do projektowania ścieżek rowerowych.

Cele projektu

Cel główny: ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, który przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów.

Cele szczegółowe:

 • Głównym celem projektu Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) jest wykonanie w oparciu o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę, markowego produktu turystycznego rozpoznawanego zarówno w kraju jak i zagranicą.
 • Maksymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa.
 • Ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów na odcinkach dróg wojewódzkich poprzez budowę ścieżek rowerowych lub elementów uspokojenia ruchu oraz stworzenie sieci infrastruktury dla ruchu rowerowego na europejskim poziomie
 • Promocja większych obszarów Województwa Małopolskiego, a także podniesienie atrakcyjności Małopolski jako interesującego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Dzięki budowie nowych ścieżek rowerowych powstaną nowe ośrodki turystyczne, noclegi, miejsca do wypoczynku i rekreacji.
 • Poprawa sytuacji na terenach wiejskich poprzez m.in. stymulowanie kapitału inwestycyjnego  w infrastrukturze turystycznej, obsłudze rowerzystów oraz poprzez zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej.

Galeria

Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 2 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 3 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 4 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 5 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 6 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 7 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 8 Wiślana Trasa Rowerowa – Drwinia (Niepołomice) – Szczucin - zdjęcie w galerii nr 9