Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) odc. Ujście Podłężanki - Niepołomice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 6 069 722,06 PLN

Wartość dofinansowania: 4 552 291,55 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1364/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – grudzień 2017r.
zakończenie – kwiecień 2019r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest odcinek III Wiślanej Trasy Rowerowej o długości 19,56 km zlokalizowany w powiecie Wielickim, na terenie gminy Niepołomice. WTR została wytyczona wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Podłężanki do miejscowości Drwinia (Niepołomice). Wzdłuż trasy zlokalizowane będzie jedno Miejsca Obsługi Rowerzystów w m. Niepołomice. Wiślana Trasa Rowerowa na terenie gminy Niepołomice od styku z gminą Wieliczka do gminy Drwinia jest wytyczona na wałach przeciwpowodziowych po prawej stronie rzeki Wisły. Wyjątkiem jest przejście pod mostem kolejowym w km 117+200 oraz pod wiaduktem drogowym w ciągu drogi krajowej nr 75 w km trasy około 121+850. Kryterium progowym w przypadku tras głównych (także tej trasy) jest kryterium nie przekraczania pochylenia 6% na długości powyżej 250 m. Wiślana Trasa Rowerowa na przedmiotowym odcinku spełnia to kryterium i wpisuje się w wytyczne dotyczące tras EuroVelo. Odcinek WTR objęty projektem zaliczyć można jako trasę łatwą, przeznaczona dla wszystkich użytkowników zdrowej rekreacji, zarówno wyczynowych rowerzystów jak i rodzin z dziećmi. Atrakcyjność trasy oceniana długością niezależnego od drogi samochodowej przebiegu na wale, brzegu rzeki jest duża. Trasa zapewnia dostęp do licznych atrakcji turystycznych. W Niepołomicach najciekawsze dla turystów są oczywiście główne zabytki miasta. To przede wszystkim renesansowy zamek królewski z XVI w., zbudowany w miejscu wcześniejszej gotyckiej budowli Kazimierza Wielkiego, faktycznego założyciela Niepołomic. Oprócz kościoła i zamku warto przespacerować się po rynku, a także przez park miejski obok zamku pod neogotycki ratusz. Odwiedzić warto Muzeum Fonografii oraz obejrzeć ciekawe ekspozycje w Muzeum Niepołomickim. Niezwykłym miejscem w Niepołomicach jest też Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne. Z kolei chcąc się dowiedzieć czegoś więcej o przyrodzie Puszczy Niepołomickiej, warto udać się do Izby Leśnej w siedzibie nadleśnictwa. Spacerując ulicami miasta i jego przedmieść, trafić można na jeszcze wiele innych pamiątek przeszłości – cmentarze wojenne, kapliczki i przydrożne krzyże, którymi usiane są tereny całej gminy. Najwyższej klasy zabytkiem poza Niepołomicami jest klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Jest to zarazem najstarsza istniejąca budowla w gminie, bo jej początki sięgają XIII w. Główną przyrodniczą atrakcją tych okolic jest Puszcza Niepołomicka. Przepastne lasy to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej. Sprzyjają jej nie tylko wytyczone szlaki, ale i liczne utwardzone drogi leśne, zamknięte dla zwykłego ruchu samochodowego. Budowa odcinka przedmiotowej trasy tworzyć będzie spójną sieć z innymi głównymi trasami rowerowymi przebiegającymi przez całe Województwo łącząc jego główne ośrodki miejskie.

Zakres rzeczowy projektu

Wiślana Trasa Rowerowa to trasa z grupy 8 głównych tras Małopolski wchodzących w skład zintegrowanej sieci tras rowerowych Województwa Małopolskiego. Długość całej trasy to około 220 km, natomiast przedmiotowych projekt obejmuje odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej o długości ok. 19,56 km zlokalizowany w gminie Niepołomice. Przedmiotowa trasa rowerowa wykorzystuje wały rzeki Wisły jako ekologiczny ciąg komunikacyjny pozbawiony całkowicie ruchu samochodowego, a tym samym zapewniający zdrową rekreację w czystym środowisku. Szerokość trasy wynosząca 2,5 m oraz niewielkie pochylenia niwelety (max 6%) i prędkość projektowa min. 30 km/h sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie przyjemne i łatwe zarówno dla zwykłych rowerzystów jak i dla rodzin z dziećmi a także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Na całej długości planowane jest wykonanie oznakowania trasy zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz z przyjętym logiem Wiślanej Trasy Rowerowej. Ponadto zostanie wybudowane jedno Miejsce Obsługi dla Rowerzystów (MOR). Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni twardych. Przez nawierzchnię twardą rozumie się nawierzchnię asfaltową (bitumiczną) równą, gdzie wysokość progów i uskoków nie powinna przekraczać 1 cm.

Na odcinku ok. 300 mb w m. Drwinia zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej na utwardzonej nawierzchni ścieżki rowerowej wykonanej w ramach projektu „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin”.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka III Wiślanej Trasy Rowerowej wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo.

Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi, architektonicznymi takimi jak rzeka Wisła, najważniejsza i najbardziej symboliczna rzeka w Polsce, rozpoznawalna zarówno w kraju jak i za granicą. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie.

Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych.

Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

Galeria

Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 2 Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 3 Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 4 Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 5 Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 6 Wiślana Trasa Rowerowa – Ujście Podłężanki – Niepołomice - zdjęcie w galerii nr 7