Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Coraz bliżej połączenia dróg DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu

We wtorek, 22 marca podpisano umowę w sprawie połączenia drogi krajowej DK 87 i drogi wojewódzkiej DW 969. Inwestycja została włączona do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”. W wydarzeniu wzięli udział wojewoda Łukasz Kmita, marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

To rzeczywiście największa inwestycja tego rodzaju planowana na Ziemi Sądeckiej. Otóż to przejście będzie łączyło i zamykało wszystkie obwodnice, cały ruch dookoła Nowego Sącza od strony północnej, łącznie z tym 1,5 km łącznikiem, który będzie już niedługo w realizacji. Rzeczywiście dla Ziemi Sądeckiej to bardzo ważna inwestycja. Mieliśmy trochę kłopotów, ale zwykle to jest tak, że jak się wytycza nowy przebieg to jest problem społeczny. Cieszymy się, że ta duża inwestycja została zakwalifikowana do tego dużego programu „Mosty dla regionów”. Prawdą jest, że samo województwo, nawet gdyby była partycypacja w kosztach Miasta Nowego Sącza, nie byłoby w stanie zrealizować tak dużej inwestycji. Oczywiście w tej chwili jesteśmy na początku, ale prosiłbym Pana Wojewodę, aby przy najbliższej okazji przekazał podziękowania na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Za przekazanie tych środków, które pozwolą na opracowanie tej pierwszej dokumentacji technicznej – mówił we wtorek marszałek Witold Kozłowski.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego połączenia drogowego pomiędzy DK 87 i DW 969. Powstanie m.in. droga klasy G o długości ok. 3,5 km, most nad rzeką Dunajec o długości ok. 500 m, 5 rond, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe.

Inwestycja połączenia ważnych dróg: krajowej z wojewódzką, pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym. Usprawni również powiązanie regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym, poprawi płynność i odciąży wewnętrzną sieć drogową miasta Nowy Sącz – dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach prac zostaną też zmodernizowane sieci elektroenergetyczne, teleinformatyczne, gazociągowe i kanalizacyjne. Powstaną też m.in. dwa mosty nad potokiem Dąbrówka, kanał technologiczny, infrastruktura towarzysząca, zbiorniki retencyjne, wiadukt pod linią kolejową, drogi zbiorcze służące obsłudze terenów przyległych i nowe zjazdy.

Łączyć Polskę tak, by tworzyć szanse do rozwoju mniejszych ośrodków – to dewiza programu „Mosty dla Regionów”. Dzisiaj podpisujemy umowę, która pozwoli na realizację kolejnego etapu zadania łączącego część Małopolski. To inwestycja wieloletnia, na którą czekają okoliczne gminy, a przede wszystkim ich mieszkańcy, ale także turyści i wszyscy odwiedzający region nowosądecki – podsumował wojewoda Łukasz Kmita.

Budowa nowego połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, wraz z mostem na rzece Dunajec, ma na celu połączenie drogi krajowej nr 87 (ul. Węgierska) z obwodnicą Podegrodzia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969. Korzyści dla mieszkańców to m.in.:

  • wyprowadzenie znacznego ruchu tranzytowego z DK 87 w kierunku granicy ze Słowacją (Piwniczna) oraz Nowego Targu,
  • usprawnienie powiązania regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym,
  • odciążenie wewnętrznej sieci drogowej miasta Nowy Sącz niewydolnej z uwagi na liczne skrzyżowania i zjazdy,
  • poprawa dostępności do terenów przemysłowych, ożywienie przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności regionu poprzez skrócenie czasu transportu i ograniczenie jego kosztów,
  • ochrona zabudowy od uciążliwości komunikacyjnych (m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i poziomu hałasu),
  • dostosowanie parametrów techniczno – użytkowych drogi do prognozowanego natężenia ruchu, poprzez uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
  • poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie pn. „Budowa połączenia drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu” to inwestycja wieloletnia.

Aktualnie rozpoczyna się etap II – „Opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”. Całkowita wartość tego etapu to ponad 1,6 mln zł, z czego łączna wartość wsparcia z programu „Mosty dla Regionów” to blisko 1,3 mln zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Zakończenie realizacji tego etapu zaplanowano na koniec listopada 2024 roku.

W tym roku koszty kwalifikowane realizacji zadania wynoszą 320 tys. zł. Przyznana dotacja celowa to 256 tys. zł, pozostałą część pokryje ze środków własnych Województwo Małopolskie.

źródło: www.malopolska.pl

Galeria

Coraz bliżej połączenia dróg DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu - zdjęcie w galerii nr 1 Coraz bliżej połączenia dróg DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu - zdjęcie w galerii nr 2 Coraz bliżej połączenia dróg DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu - zdjęcie w galerii nr 3 Coraz bliżej połączenia dróg DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu - zdjęcie w galerii nr 4